USA

Varstvo osebnih podatkov

POGOJI UPORABE

Tukaj navedeni pogoji uporabe se uporabljajo za vsebino spletišča družbe Fotona na naslovu www.fotona.com.

PRED UPORABO TEGA SPLETIŠČA NATANČNO PREBERITE TE POGOJE UPORABE.

Z uporabo tega spletišča, njegove vsebine in informacij, ki izhajajo iz spletišča, med drugim z morebitnimi novimi funkcijami, izboljšavami ali posodobitvami, soglašate s spodaj navedenimi pogoji uporabe.

Če se s temi pogoji uporabe ne strinjate, spletišča ne uporabljajte. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo, preoblikujemo, dodamo ali odstranimo dele teh pogojev uporabe.

Omejitve uporabe gradiv
Vsebina in gradiva na tem spletišču so last družbe Fotona ali tretjih oseb in so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah. Dovoljena sta ogled in tiskanje gradiva s spletišča za nekomercialne namene ogledovanja, branja in hrambe za sklicevanje.

Družba Fotona si pridržuje pravico, da ob predhodnem obvestilu ali brez njega kadar koli in občasno preoblikuje ali ukine, začasno ali trajno, katere koli dejavnosti ali sestavne dele spletišča (ali katerega koli njegovega dela) ali začasno ali trajno odstrani ali preoblikuje katero koli vsebino.

Družba Fotona si ustrezno prizadeva zbrati, pripravljati in nuditi kakovostne vsebine in gradiva, vendar ne jamči za točnost, popolnost, ustreznost ali aktualnost informacij, ki jih vsebuje to spletišče ali s katerimi je spletišče povezano. Uporaba vsebin s tega spletišča ali povezav je na lastno odgovornost uporabnika.

Fotona – Vsebina, informacije o izdelkih in storitvah – Omejitve. Za vso vsebino, ki je na voljo na spletišču, vključno med drugim s podatki, slikami izdelkov, tehničnimi risbami, konfiguracijami, informacijami o ponudbi in naročilu ter podatki v katalogu, se domneva, da je točna. Pri vseh vsebinah, izdelkih ali storitvah, ki so na voljo na spletišču, pa morate neodvisno oceniti natančnost informacij in uporabnost za svoje posebne potrebe. Specifikacije izdelkov in storitev se lahko spremenijo brez obvestila in družba Fotona si pridržuje pravico do sprememb brez obvestila.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Gradiva na tem spletišču so objavljena »kakršna so, z vsemi napakami« in brez kakršnih koli jamstev, bodisi eksplicitnih ali implicitnih. V največjem možnem obsegu, dovoljenem v skladu z veljavno zakonodajo, družba Fotona zavrača vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, vključno med drugim z implicitnimi jamstvi za primernost za prodajo in primernost za določen namen, lastninsko pravico ali nekršitvami ali jamstvi, ki izhajajo iz poteka trgovanja ali trgovskih običajev. Družba Fotona ne jamči, da se v funkcijah, ki jih vsebuje gradivo, objavljeno na tem spletišču, ne bodo pojavljale prekinitve ali napake ali da na tem spletišču ali katerem koli njegovem delu ali strežnikih, ki zagotavljajo dosegljivost tega spletišča, ni virusov ali drugih škodljivih komponent.

Priporočamo vam, da tukaj navedene informacije preverite še v drugih virih.

Omejitev odgovornosti
V nobenem primeru, vključno z malomarnostjo, vendar ne omejeno nanjo, družba Fotona ni odgovorna za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe ali ki je povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletišča ali gradiv na tem spletišču ali opiranja na vsebino spletišča.

Prenehanje veljavnosti
Ti pogoji uporabe veljajo, dokler jih družba Fotona ne ukine ali spremeni. Pridržujemo si pravico do prekinitve uporabnikovega dostopa do katerega koli ali vseh delov spletišča ali interaktivnih območij, iz kakršnega koli razloga, vključno med drugim s kakršno koli kršitvijo teh pogojev uporabe ali v primeru okvare spletišča ali drugih tehničnih težav. Od teh pogojev uporabe lahko kadar koli odstopite tako, da uničite vse gradivo, pridobljeno s tega spletišča, in vso povezano dokumentacijo in vse njune kopije, ne glede na to, ali so bili narejeni v skladu s temi pogoji uporabe ali kako drugače. Ob odstopu morate uničiti vse gradivo, pridobljeno s tega spletišča, in njegove kopije, ne glede na to, ali so bili narejeni v skladu s temi pogoji uporabe ali kako drugače.

Splošno
Te pogoje v vseh vidikih ureja zakonodaja Slovenije in se razlagajo izključno v skladu z njo. Strinjate se, da se vsi spori in nesoglasja rešujejo na pristojnem sodišču v Ljubljani ter soglašate s krajevno in osebno pristojnostjo navedenega sodišča in jo sprejemate.

Drugo:
Če je katera koli določba teh pogojev nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, se šteje, da je takšna določba ločena od teh pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Družba Fotona je zavezana k varovanju vaših interesov in osebnih podatkov. V primeru konkretnih vprašanj ali pomislekov nam pišite na naslov privacy@fotona.com.

Informacije, zbrane na našem spletišču, se uporabljajo izključno za to, da določimo najustreznejše informacije in jih pošljemo tistim, ki zaprosijo zanje.

Družba Fotona bo vaše osebne podatke zaščitila z ustreznimi varnostnimi zaščitnimi ukrepi. Dostop do podatkov bomo omejili na osebe, ki jih morajo poznati, da vam lahko zagotovijo izdelke ali storitve.

Prizadevali si bomo, da bodo osebni podatki tako točni, popolni in posodobljeni, kot je to potrebno za predvideni namen.

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Upravitelj osebnih podatkov: Fotona d.o.o.
Sedež: Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenia
Davčna številka: 16890914
Matična številka: 5045223000

Stik za posameznike glede obdelave osebnih podatkov: privacy@fotona.com.

V nekaterih primerih je posredovanje osebnih podatkov posameznika upravljavcu potrebno, da lahko obdelovalec izpolni svoje pogodbene obveznosti do prejemnika. Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in trajno varujejo skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1 (Splošna uredba), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 163/22) (ZVOP-2) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15 in 40/17).

Razkritje podatkov tretjim osebam
Osebnih podatkov, ki jih zbiramo, ne razkrivamo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi smo sklenili pogodbo o varstvu osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani istim standardom varovanja osebnih podatkov kot mi.

Kako zbiramo osebne podatke
Osebne podatke posameznikov zbiramo, ko se ti registrirajo na našem spletnem mestu, med osebnimi srečanji z uporabniki na dogodkih, srečanjih in predstavitvah (kjer posameznik posreduje informacije in soglasje v fizični oziroma pisni obliki) ter pri komuniciranju s strankami. Podatke zbiramo, shranjujemo in obdelujemo le v skladu z namenom, za katerega smo jih zbrali.

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov lahko poda samo posameznik, ki je dopolnil 15 let.

V nekaterih primerih obdelujemo tudi občutljive osebne podatke. V teh primerih, če je potrebno, posameznik poda izrecno soglasje za obdelavo takih osebnih podatkov za enega ali več opredeljenih namenov.

Namen zbiranja osebnih podatkov
Za namen poslovne komunikacije shranimo ime, priimek, elektronski naslov, domači naslov (ulica, hišna in poštna številka ter pošta) in podatek o spolu posameznika.

Kakšne so vaše pravice glede osebnih podatkov?
Vsak posameznik, katerega osebni podatki so zbrani, shranjeni in obdelani, ima glede teh podatkov naslednje pravice:
• Pravica do pozabe – če ne želite, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, in če ni upravičenih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko kadar koli zahtevate, da vaše podatke izbrišemo.
• Pravica vedeti, kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki.
• Pravica zahtevati dostop do lastnih osebnih podatkov ali popraviti ali izbrisati svoje podatke ali vložiti pritožbo.
• Pravica do vložitve ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, o kateri vas moramo izrecno obvestiti najpozneje ob prvem stiku ter vam to pravico predstaviti jasno in ločeno od vseh drugih informacij.
• Pravica zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
• Pravica do prenosljivosti – zahtevate lahko vrnitev svojih osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, in sicer v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
• Pravica do pravnega sredstva in sankcij – imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do ugovora zoper odločitev nadzornega organa, v primeru neukrepanja nadzornega organa pa pravico do odškodnine in odgovornosti.
• Posameznik ne sme biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
• Pravica do umika soglasja – imate pravico umakniti soglasje za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov, zlasti v primeru neposrednega trženja.

Država in čas hrambe osebnih podatkov
Zbirke osebnih podatkov so shranjene na ozemlju Republike Slovenije in jih ne prenašamo v druge države.
Osebne podatke shranjujemo, dokler posameznik ne prekliče soglasja za shranjevanje in obdelavo svojih podatkov.

Preklic soglasja in izbris osebnih podatkov
Soglasje lahko kadarkoli, v celoti ali za posebne namene hrambe in obdelave prekličete, ne da bi morali navesti kakršen koli razlog, in sicer v obliki pisnega zahtevka na naš naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana, e-pošta: privacy@fotona.com. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, opravljene do preklica soglasja.

Hkrati lahko zahtevate vpogled v vaše osebne podatke, shranjene na našem spletnem mestu, ter zahtevate posodobitev in spremembo podatkov ali da vam zagotovimo izvoz vaših shranjenih osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Če zgoraj opisani nameni, za katere shranjujemo in obdelujemo osebne podatke, prenehajo obstajati, bomo svoje podatkovne zbirke (za katere so nameni prenehali) izbrisali takoj, učinkovito, trajno in brez nepotrebnega odlašanja.

PRAVNO OBVESTILO

• Po spletišču lahko prosto brskate. Gradivo s spletišča lahko prosto prenesete. Vse preneseno gradivo lahko uporabljate za osebno, nekomercialno uporabo. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Fotona pa nobenega od teh gradiv ne smete distribuirati, spreminjati, posredovati, znova uporabiti, znova objaviti ali uporabljati v javne ali komercialne namene. Vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastninskih pravicah, ki jih preneseno gradivo vsebuje, je treba ohraniti.

• Predpostaviti morate, da je vsa vsebina na spletišču avtorsko zaščitena, razen če je drugače navedeno, in da se brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Fotona ne sme uporabljati, razen kot je navedeno tukaj.

• Slike ljudi ali krajev, prikazane na spletišču, so last družbe Fotona ali pa se uporabljajo z njenim dovoljenjem. Uporaba teh slik je prepovedana, razen če je to izrecno dovoljeno s temi pogoji ali posebnim dovoljenjem, navedenim drugje na spletišču. Nedovoljena uporaba slik lahko pomeni kršitev zakonov o avtorskih pravicah, blagovni znamki, varstvu osebnih podatkov in/ali oglaševanju ter komunikacijskih predpisov in pravil.

• Spletišče uporabljate na lastno odgovornost. Ne družba FOTONA ne katera koli druga oseba, vključena v ustvarjanje, produkcijo ali postavljanje spletišča, ni odgovorna za kakršno koli neposredno, naključno, posledično ali posredno škodo ali kazensko odškodnino, ki izhaja iz vašega dostopa do spletišča ali njegove uporabe. To vključuje škodo na vaši računalniški opremi ali viruse, ki jo lahko okužijo.

Copyright Fotona 2021 VSE PRAVICE PRIDRŽANE.